Verouderde browser

Wegens veiligheidsredenen adviseren wij u om een andere browser te gebruiken zoals Chrome, Firefox, Edge, etc.

Bij het gebruik van deze browser zal de website niet tot nauwelijks werken. Het plaatsen van bestelling is gevoelig voor hackers.

Algemene Voorwaarden IJsblokjes.nl

De besloten vennootschap IJsblokjes.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder (74432613) en is gevestigd te Hazerswoude-Dorp.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. IJsblokjes.nl een handelsnaam van IJsblokjes.nl B.V..

3. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een overeenkomst (op

afstand) of de natuurlijke- of rechtspersoon in uitoefening van beroep of bedrijf aangaat met Verkoper.

4. Verkoper: de aanbieder van ijsblokjes en crushed ice, hierna IJsblokjes.nl.

5. Producten: bevroren producten zoals ijsblokjes en crushed ice.

6. Diensten: het in bruikleen geven van een vrieskist voor Producten.

7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.

8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper

gekocht zijn van IJsblokjes.nl.

9. Website: de website die IJsblokjes.nl gebruikt is http://www.ijsblokjes.nl/.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgaven van IJsblokjes.nl en iedere

overeenkomst tussen IJsblokjes.nl en Koper en op elk product dat door IJsblokjes.nl wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene

voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IJsblokjes.nl aan Koper aangeven op welke wijze Koper

de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van IJsblokjes.nl zijn gepubliceerd, zodat

Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn,

kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor

hem het meest gunstig is.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten

met Koper.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden

vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde

bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen

beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door IJslokjes.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. IJsblokjes.nl is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt

bevestigd. Niettemin heeft IJsblokjes.nl het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor

IJsblokjes.nl gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij

behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Koper in staat is het aanbod goed te beoordelen.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen IJsblokjes.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen,

beschrijvingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen grond vormen voor

enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

4. Levertijden in het aanbod van IJsblokjes.nl zijn indicatief en geven Koper, bij overschrijding ervan, geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IJsblokjes.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding

begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad

strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. IJsblokjes.nl heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders

te weigeren en/of te annuleren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige

andere compensatie voor het weigeren van de bestelling.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.

2. Een Aanbod kan door Verkoper via de webshop en/of via e-mail worden gedaan.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met IJsblokjes.nl of door de bestelde

producten direct (online) te betalen, zal IJsblokjes.nl de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod

is IJsblokjes.nl daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper

schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

5. IJsblokjes.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft

moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan

deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. IJsblokjes.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen

kan voldoen, het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien op basis hiervan goede gronden

zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is IJsblokjes.nl gerechtigd, gemotiveerd een bestelling te weigeren of

aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Koper kan de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst

van het product door Koper. Indien IJsblokjes kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is Koper

gehouden om deze kosten te voldoen, waaronder verstaan de van toepassing zijnde kosten van verzending.

8. Producten met een beperkte houdbaarheid, zoals de producten die IJsblokjes.nl aanbiedt, zijn uitgezonderd van

het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. IJsblokjes.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IJsblokjes.nl het recht bepaalde

werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IJsblokjes.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig aan IJsblokjes.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan IJsblokjes.nl zijn verstrekt, heeft IJsblokjes.nl het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de Koper in rekening te brengen.

4. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat IJsblokjes.nl is uit

gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij IJsblokjes.nl met deze onjuistheid

of onvolledigheid bekend was.

5. Koper vrijwaart IJsblokjes.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

 

 

Artikel 6A Bruikleen

1. IJsblokjes.nl zal, indien Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dit verlangt, om niet voorzien in een vrieskist in bruikleen

uitsluitend bedoeld voor de aangeboden producten van IJsblokjes.nl. De bruiklening wordt door middel van een

schriftelijke bewijs overeengekomen voor onbepaalde tijd. Bezorging en plaatsing van de vrieskist komen voor

rekening van IJsblokjes.nl. IJsblokjes.nl blijft eigenaar van de vrieskist.

2. De bruikleenovereenkomst eindigt tegelijkertijd met de hoofdovereenkomst, tenzij partijen anders

overeenkomen. Bij het einde van de bruikleen is Opdrachtgever verplicht om de vrieskist in goede staat en

schoongemaakt te leveren. Daarbij dient Opdrachtgever alle bijbehorende bescheiden aan IJsblokjes.nl te

retourneren. Opdrachtgever is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van de vrieskist

van IJsblokjes.nl op te volgen. De kosten voor terugzending komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. IJsblokjes.nl zal, indien Opdrachtgever dit schriftelijk aangeeft, onderhoud aan de vrieskist plegen en defecten

herstellen. Indien herstel niet mogelijk is zal IJsblokjes.nl zorgen voor een vervangend product. Indien tijdens de

onderhoud blijft dat Opdrachtgever de vrieskist zelf heeft beschadigd dient Opdrachtgever de kosten tot herstel te

vergoeden aan IJsblokjes.nl.

4. Opdrachtgever is verplicht de vrieskist deskundig en zorgvuldig te gebruiken, als ware het zijn eigen eigendom,

overeenkomstig de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Schade ten gevolge van het nalaten

vorengenoemde verplichtingen tijdig na te leven of het onoordeelkundig handelen worden volledig op

Opdrachtgever verhaalt.

5. Indien Opdrachtgever de vrieskist ontvreemd of op enig ander manier buiten de macht van IJsblokes.nl brengt

is Opdrachtgever gehouden de retailprijs van de vrieskist aan IJsblokjes.nl te vergoeden.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken. Koper kan enkel en alleen op grond van door

IJsblokjes daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming, geleverde zaken retour zenden.

Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren

zijn voor rekening van Koper.

2. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 1 dag na ontvangst

van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit

en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die

daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

3. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden. IJsblokjes erkent geen

aansprakelijkheid ontstaan door verkeerd gebruik van het product door Koper.

4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 1 dag na levering schriftelijk aan IJsblokjes.nl te worden

gemeld op info@jisblokjes.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij IJsblokjes.nl, vervalt

het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang

door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5. Onzichtbare gebreken, gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt

en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan IJsblokjes.nl terstond na ontdekking van dat

gebrek schriftelijk te worden gemeld op info@ijsblokjes.nl. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien

van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.

5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze

mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan IJsblokes.nl, gemotiveerd en onder overlegging van

relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van IJsblokjes.nl terstond in de gelegenheid

wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.

6. Koper heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen,

zoals bijvoorbeeld niet volledige of gebroken ijsblokjes.

7. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding

zijn tot afkeuring van de gehele levering

8. (Indien) van restitutie van het aankoopbedrag door IJsblokjes.nl sprake is wordt de deze zo spoedig mogelijk

uitgevoerd. De betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Restitutie geschiedt

op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 8 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd,

behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede

verpakkingskosten en administratiekosten. De verzend- en eventuele vervoers- en inklaringskosten zijn niet

inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of

aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende

factoren een wijziging hebben ondergaan, dan is IJsblokjes.nl gerechtigd de aankoopprijs dienovereenkomstig

aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de

overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van IJsblokjes.nl om

prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs

dienovereenkomstig te verhogen.

4. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor

rekening van Koper.

5. IJsblokjes.nl verstrekt aan Koper een gespecificeerde nota ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van

de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

6. Alle door IJsblokjes.nl verstrekte prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Koper kan geen rechten

of verwachtingen ontlenen aan eventuele gevolgen van deze fouten. IJsblokjes.nl is niet verplicht te leveren volgens

de foutieve prijs.

 

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij betaling bij aflevering is overeengekomen, op een door IJsblokjes.nl

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de

betalingsverplichting niet op.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient deze kosten in één keer voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens

van IJsblokjes.nl. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke

toestemming van IJsblokjes.nl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden

betaald, of kan Koper contante betaling overeenkomen. Gebruikmaking van de mogelijkheid tot (contante) betaling

via verzending komt voor rekening en risico van de Koper. IJsblokjes.nl staat niet in voor een niet-veilige ontvangst

van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van

IJsblokjes.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

5. IJsblokjes.nl heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering

van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en

de lopende rente. IJsblokjes.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IJsblokjes.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn

van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Koper (en indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf

de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.

7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal IJsblokjes.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op

de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 1% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en

vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het

besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

8. Indien IJsblokjes.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het voldoen

aan de Overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding van Koper. Ook gemaakte gerechtelijke

en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IJsblokjes.nl geleverde zaken, blijven eigendom van IJsblokjes.nl totdat Koper alle verplichtingen,

voortvloeiend uit alle met IJsblokjes.nl gesloten overeenkomsten, is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere

wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is Koper verplicht IJsblokjes.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan

op de hoogte te stellen.

4. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven.

5. De door IJsblokjes.nl geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden

doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat IJsblokjes.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper

reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IJsblokjes.nl of door deze aan te wijzen derden

om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IJsblokjes.nl zich bevinden en die zaken onverwijld terug

te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper of enige rechterlijke instantie.

7. IJsblokjes.nl heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog

niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van

IJsblokjes.nl. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen

heeft voldaan zal IJsblokjes.nl de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20

werkdagen leveren aan Koper.

8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen

voor rekening en risico van Koper en zullen op eerste verzoek aan IJsblokjes.nl worden vergoed door Koper.

 

Artikel 11 Garantie

1. IJsblokjes.nl neemt alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid

van haar producten te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.

2. Indien en voor zover enige garantie is gegeven ziet deze garantie op de door de producent c.q. fabrikant gegeven

garantie.

3. Informatie die IJsblokjes.nl door haar website of via medewerkers aan de telefoon, e-mail of een andere

communicatieve middelen verstrekt, is voor informatieve doeleinden en is niet te beschouwen als medisch advies.

4. IJsblokjes.nl houdt zich aan alle voorgeschreven hygiënische vereisten. Indien een Koper ziek door het product

van IJsblokjes.nl is geworden, is IJsblokjes.nl gerechtigd een onderzoek te verrichten om de oorzaak te

achterhalen.

5. IJsblokjes.nl is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing

door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten door de Koper.

6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties zal, nadat uit onderzoek van IJsblokjes.nl is gebleken

dat Koper terecht een beroep doet op de garantie, IJsblokjes.nl het betreffende product vervangen of zorgdragen

voor herstel.

7. Eventuele gebreken of levering van het verkeerde producten dienen binnen 24 uur na levering aan IJsblokjes.nl

schriftelijk te worden gemeld.

8. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of

oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IJsblokjes.nl, Koper of derden wijzigingen

hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan het product te brengen of deze hebben aangewend

voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd

met de aanwijzingen van IJsblokjes.nl heeft behandeld.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. IJsblokjes.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. IJsblokjes.nl is bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn

uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de

verplichtingen die voor hem uit enige met IJsblokjes.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van

faillissement van Koper.

3. Voorts is IJsblokjes.nl bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Bij een vermoeden dat er wordt geleverd aan een natuurlijke persoon jonger dan 18 jaar of een persoon die

handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of een persoon die producten gebruikt voor andere doeleinden dan

persoonlijk gebruik, is IJsblokjes.nl te allen tijde gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Indien

ontbinding plaatsvindt op basis van bovengenoemd vermoeden heeft Koper recht op restitutie van reeds betaalde

gelden.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IJsblokjes.nl op de Koper onmiddellijk

opeisbaar. Indien IJsblokjes.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij, IJsblokjes.nl, zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. IJsblokjes.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door IJsblokjes.nl leidt tot aansprakelijkheid van IJsblokjes.nl jegens

Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door IJsblokjes.nl in rekening

gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het

schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

2. De aansprakelijkheid van IJsblokjes.nl beperkt zich te allen tijde tot het kosteloos herstel van een gebrekkige

zaak of de vervanging van het product - of een onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van

IJsblokjes.nl.

3. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk indien bij levering blijkt dat Koper niet aanwezig is om de levering in ontvangst

te nemen

4. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van de

aanschaf.

5. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of

geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

6. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door IJsblokjes.nl overeengekomen

garanties met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten, wordt beperkte

aansprakelijkheid aanvaard.

7. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar

aanleiding van (onvolkomen) informatie afkomstig van, medewerkers, de website of die van gelinkte websites.

8. IJsblokjes.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/

of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website.

9. IJsblokjes.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en het functioneren

door/namens IJsblokjes.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk voor enig schade die Koper lijdt in het geval dat producten die, in opdracht

van Koper, besteld worden maar niet voldoen aan wet- en regelgeving van het land van ontvangst. IJsblokjes.nl

verkoopt enkel en alleen in lijn met de Nederlandse wetgeving. Koper dient zichzelf op de hoogte te stellen met

betrekking tot naleving van lokale wetten.

11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten van IJsblokjes.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en

gemotiveerd zijn gemeld bij IJsblokjes.nl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn

met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper

op het moment waarop deze aan Koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van door

Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15 Overmacht

1. IJsblokjes.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op

grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan IJsblokjes.nl gehouden worden tot het nakomen van enige

verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening

komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van IJsblokjes.nl , (ii) het niet naar behoren

nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan IJsblokjes.nl zijn voorgeschreven of

aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)

overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en

telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en

terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van IJsblokjes.nl , (xi)

beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van IJsblokjes.nl

buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. IJsblokjes.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert, intreedt nadat IJsblokjes.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst

te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo veel IJsblokjes.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit

de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IJsblokjes.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. IJsblokjes.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website en zal

deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal IJsblokjes.nl de betrokkene

hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail

gesteld worden aan info@ijsblokjes.nl.nl

2. Indien IJsblokjes.nl op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze

beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de

techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van IJsblokjes.nl berusten uitsluitend bij IJsblokjes.nl en worden niet

overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van IJsblokjes.nl rusten te

openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van IJsblokjes.nl. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in/aan

door IJsblokjes.nl geleverde producten, dient IJsblokjes.nl expliciet akkoord te gaan met de voorgenomen

wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van IJsblokjes.nl rusten, anders

te, gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 18 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van IJsblokjes.nl of anderszins klachten heeft over de

koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de

openbaring van hetgeen tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden info@ijsblokjes.nl

met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil IJsblokjes.nl de klacht in behandeling

kunnen nemen.

3. IJsblokjes.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk

reageren op de klacht. Indien een langere termijn voor klachtafhandeling nodig is, zal koper hiervan tijdig, in ieder

geval binnen genoemde termijn van 14 dagen, op de hoogte worden gesteld.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen IJsblokjes.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid

van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. IJsblokjes.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen IJsblokjes.nl en Koper worden

voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde

rechter aanwijzen.